Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Mám družstevní byt v majetku SBD Sever a chci jej převést do vlastnictví. Co mám dělat?

03.03.2015

Stavební bytové družstvo Sever převádí na základě zákona svým členům – nájemcům byty do osobního vlastnictví. Od zahájení převodů bytů již družstvo převedlo do vlastnictví svých členů více než 6.000 bytů. 
Největší zájem o převod bytové jednotky mají ti členové družstva, na jejichž domech již vznikla právnická osoba společenství vlastníků jednotek a dále ti členové družstva, kteří již mají zaplaceny všechny splátky úvěru z družstevní výstavby. Pokud má člen družstva již splacen úvěr z družstevní výstavby a nemá jiné závazky k družstvu (například podíl na úvěru na rekonstrukci domu) může zažádat družstvo o převod bytu kdykoliv a k převodu dojde během několika dní. V případě, že úvěr z družstevní výstavby není splacen, je nutné jej splatit v souladu se zákonnými ustanoveními. Zákon zná dva termíny pro mimořádnou splátku úvěru družstvem a to k pololetí a konci každého kalendářního roku. Aby družstvo stihlo celou agendu včas vyřídit a mimořádnou splátku všech úvěrů za všechny převáděné byty provést, požaduje, aby člen družstva splátku úvěru složil na účet družstva s dvouměsíčním předstihem, tedy do konce dubna a do konce října každého roku.

Pro úplnost připomínáme základní pravidla pro převod bytové jednotky do vlastnictví člena:

  • Úplné splacení úvěru z družstevní výstavby, event. úvěru na modernizace a rekonstrukce domu na účet družstva ke dni  30. 4 . či 30. 10. Zaplacený poplatek za úhradu nákladů na vyhotovení smluv o převodu bytu a související úkony ve výši 4.150,-Kč + DPH.
  • Vyrovnání všech eventuelních pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu

Na základě provedených úhrad budou družstvem učiněny kroky ke zdárnému převodu bytu do vlastnictví.  Nejprve dojde k zaslání splátky úvěru bance za všechny bytové jednotky v předmětném úvěrovaném souboru budov. Na základě potvrzení o splacení těchto úvěrů vydaném bankou (cca v měsíci září či v únoru) bude možné zahájit vystavování jednotlivých smluv o převodu bytu do vlastnictví (září/říjen nebo březen/duben ) po jednotlivých lokalitách v závislosti na počtu žadatelů. Znovu upozorňujeme, že v případě, že úvěr z družstevní výstavby či jiný úvěr byl již dříve splacen, není nutné použít zákonem stanovené lhůty pro mimořádné splátky úvěru a smlouvu o převodu bytu může družstvo vystavit prakticky obratem po obdržení žádosti. 

Žadatelé obdrží výtisky smluv a příloh poštou včetně instruktážního dopisu. Přestože smlouvy budou vystaveny na základě příslušných ustanovení zákona, upozorňujeme zejména na nutnost kontroly osobních údajů uvedených ve smlouvách (jméno, příjmení, titul, adresa, rodné číslo). Stejně tak je nutné překontrolovat údaje o převáděné bytové jednotce (číslo jednotky v domě, umístění jednotky v domě). Po podepsání všech smluv družstvo předává smlouvy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu. Ten agendu vyřizuje cca 60 dní.
V případě zájmu o převod bytu do vlastnictví prosím kontaktujte zákaznické centrum SBD Sever. Podle platné právní úpravy budou převody bytů z majetku družstva do vlastnictví jeho členů probíhat až do roku 2020.

Zavolejte nám
Login