Integrovaný systém řízení

Stavební bytové družstvo SEVER je dlouholetým držitelem několika certifikátů evropské normy ISO. Jde o certifikát řízení kvality, řízení ochrany životního prostředí a řízení bezpečnosti informací. Zavedení a udržování tohoto integrovaného systému řízení všech procesů ve společnosti v souladu s požadavky norem je pro naše klienty zárukou dlouhodobého poskytování kvalitních služeb s důrazem na minimalizaci negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí a především s maximální ochranou všech zpracovávaných dat a informací, se kterými jako správce bytového fondu pracujeme.

Potvrzením těchto slov je rostoucí počet našich zákazníků, spravovaných bytových domů a bytů. Díky tomu jsme se stali největšími správci bytového fondu v Libereckém kraji. Aktuálně spravujeme více než 10.000 bytů a nebytových prostor (zejména garáží).

Společnost SBD Sever využívá při zpracování osobních údajů svých klientů následující zpracovatele-společnost Integri a COTREX.

Základním dokumentem integrovaného systému řízení je tzv. Politika ISŘ.

S vědomím zvyšujících se požadavků na jakost služeb poskytovaných našim zákazníkům a potřeby neustálého zlepšování vyhlašuje vedení SBD SEVER v souladu s platnou Koncepcí rozvoje následující politiku.

Politika integrovaného systému řízení

 1. Firemní zásady
  • Veškeré činnosti v družstvu jsou předem plánovány.
  • Ve všech krocích činnosti je uplatňována kontrola kvality poskytovaných služeb.
  • Naší zásadou je chybám systematicky předcházet, ne je později odstraňovat.
  • Platí princip trvalého zlepšování, chceme nabídnout zákazníkům více a lépe.
  • V každém okamžiku chceme být špičkou na trhu, chceme být lepší než konkurence.
 2. Služby klientům
  • Cílem je poskytnout zákazníkovi služby, které uspokojí jeho požadavky na kvalitu, správnost a včasnost  poskytované služby s akcentem na individuální potřeby klienta.
  • Naší snahou je a bude nabízet zákazníkovi komplexní služby co nejvyšší kvalitativní úrovně tak,  abychom se řadili k nejlepším správcům nemovitostí a trvale monitorovat jeho spokojenost.
  • Při správě bytových domů je a bude naší snahou využívat a zavádět moderní technologické a  informační postupy. 
 3. Strategie společnosti
  • Management společnosti bude prosazovat a zajišťovat naplňování strategických záměrů družstva  obsažených v Koncepci rozvoje SBD Sever a ve Strategii rozvoje tak, aby družstvo bylo hospodářsky  stabilní a jeho pozice na trhu byla silná.
  • Strategickým záměrem je zvyšování obratu v oblasti správy nemovitostí a v realitní činnosti
 4. Orientace na zákazníka
  • Trvale budeme akcentovat klientský přístup k zákazníkovi a snažit se vytvářet podmínky pro zajištění  dlouhodobého smluvního vztahu se zákazníky.
  • Trvale budeme mapovat svou konkurenci v oblasti správy nemovitostí s cílem nabídnout zákazníkům  kvalitnější služby a přidanou hodnotu.
  • Trvale budeme sledovat potřeby našich současných i potenciálních zákazníků s využitím dostupných  marketingových nástrojů. 
  • Trvale budeme usilovat o získávání nových klientů s využitím nástrojů integrované marketingové  komunikace, trvale budeme usilovat o vytváření pozitivního obrazu družstva na veřejnosti.
 5. Péče o zaměstnance
  • Každý zaměstnanec je důležitým a zodpovědným článkem zajištění kvality poskytovaných služeb, proto  musí management pravidelně zjišťovat spokojenost zaměstnanců, naslouchat jejich názorům a zabývat  se jejich konstruktivními návrhy.
  • Management bude podporovat osobní i profesní rozvoj pracovníků tak, aby pro družstvo trvale  existoval spolehlivý a znalý lidský potenciál.
  • Management zajistí informovanost zaměstnance o strategických cílech, koncepcích a úkolech s cílem  zajištění ztotožnění se zaměstnance s těmito cíli a upevnění motivace zaměstnance. 
  • Management bude zajišťovat budování vysokého stupně firemní kultury.
 6. Ochrana životního prostředí
  • Vztah k životnímu prostředí bude reprezentován odpovídajícím přístupem vedení i zaměstnanců  k jednotlivým pracovním aktivitám, především prevencí před znečištěním
  • Produkty budou realizovány v souladu s legislativními požadavky na životním prostředí a zásadně  s cílem ochrany životního prostředí
  • Management bude zajišťovat budování firemní kultury a vztahu zaměstnanců k životnímu prostředí 
 7. Bezpečnost informací
  • Management zajišťuje opatření ke snižování zranitelnosti organizace, pro případ incidentů jsou  k dispozici náhradní řešení a účinná ochranná opatření – avšak i v této oblasti je prioritou prevence.
  • Cílem je zvýšení důvěryhodnosti pro naše obchodní partnery, snahou je prokázat, že se s jejich daty  zachází bezpečně a nehrozí zneužití poskytnutých údajů 
  • Periodicky jsou přezkoumávána rizika a možnost přijetí opatření pro zvýšení bezpečnosti informací 
  • Budou naplňovány všechny podmínky ISO 27001 a bude nadále prověřována funkčnost organizace
  • Do praxe budou aplikována jednotlivá pravidla pro řízení ochrany osobních údajů
 8. Závazek managementu
  • Management se zavazuje zajistit vytvoření potřebných zdrojů a podmínek k naplnění této Politiky Jakosti.
  • Zároveň se zavazuje k tomu, že všichni pracovníci firmy budou s touto politikou jakosti seznámeni a budou  pracovat na jejím naplnění. 
  • Tato politika jakosti může být aktualizována na základě potřeb družstva a podmínek na trhu správy  nemovitostí.
V Liberci dne 5. června 2018Ing. Mgr. Petr Černý
ředitel SBD Sever


Zavolejte nám

Zpracovávám...