Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Integrovaný systém řízení

Stavební bytové družstvo SEVER je dlouholetým držitelem několika certifikátů evropské normy ISO. Jde o certifikát řízení kvality, řízení ochrany životního prostředí a řízení bezpečnosti informací. Zavedení a udržování tohoto integrovaného systému řízení všech procesů ve společnosti v souladu s požadavky norem je pro naše klienty zárukou dlouhodobého poskytování kvalitních služeb s důrazem na minimalizaci negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí a především s maximální ochranou všech zpracovávaných dat a informací, se kterými jako správce bytového fondu pracujeme.

Potvrzením těchto slov je rostoucí počet našich zákazníků, spravovaných bytových domů a bytů. Díky tomu jsme se stali největšími správci bytového fondu v Libereckém kraji. Aktuálně spravujeme více než 10.000 bytů a nebytových prostor (zejména garáží).

Společnost SBD Sever využívá při zpracování osobních údajů svých klientů následující zpracovatele - společnosti Integri, s.r.o. a COTREX, s.r.o.

Základním dokumentem integrovaného systému řízení je tzv. Politika ISŘ.

S vědomím zvyšujících se požadavků na jakost služeb poskytovaných našim zákazníkům a potřeby neustálého zlepšování vyhlašuje vedení SBD SEVER v souladu s platnou Koncepcí rozvoje následující politiku.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

1.  Firemní zásady

 • Veškeré činnosti v družstvu jsou předem plánovány.
 • Ve všech krocích činnosti je uplatňována kontrola kvality poskytovaných služeb.
 • Naší zásadou je chybám systematicky předcházet, ne je později odstraňovat.
 • Platí princip trvalého zlepšování, chceme nabídnout zákazníkům více a lépe.
 • V každém okamžiku chceme být špičkou na trhu, chceme být lepší než konkurence.

2. Služby klientům

 • Cílem je poskytnout zákazníkovi služby, které uspokojí jeho požadavky na kvalitu, správnost a včasnost poskytované služby s akcentem na individuální potřeby klienta.
 • Naší snahou je a bude nabízet zákazníkovi komplexní služby co nejvyšší kvalitativní úrovně tak, abychom se řadili k nejlepším správcům nemovitostí a trvale monitorovat jeho spokojenost.
 • Při správě bytových domů je a bude naší snahou využívat a zavádět moderní technologické a informační postupy.  

3. Strategie společnosti

 • Management společnosti bude zajišťovat řízení rizik a příležitostí a souvisejících plánů k jejich zvládání.
 • Dále bude prosazovat a zajišťovat naplňování strategických záměrů družstva obsažených v Koncepci rozvoje SBD Sever a ve Strategii rozvoje tak, aby družstvo bylo hospodářsky stabilní a jeho pozice na trhu byla silná.
 • Strategickým záměrem je zvyšování obratu v oblasti správy nemovitostí a v realitní činnosti

4. Orientace na zákazníka

 • Trvale budeme akcentovat klientský přístup k zákazníkovi a snažit se vytvářet podmínky pro zajištění dlouhodobého smluvního vztahu se zákazníky.
 • Trvale budeme mapovat svou konkurenci v oblasti správy nemovitostí s cílem nabídnout zákazníkům kvalitnější služby a přidanou hodnotu.
 • Trvale budeme sledovat potřeby našich současných i potenciálních zákazníků s využitím dostupných marketingových nástrojů.
 • Trvale budeme usilovat o získávání nových klientů s využitím nástrojů integrované marketingové komunikace, trvale budeme usilovat o vytváření pozitivního obrazu družstva na veřejnosti.

5. Péče o zaměstnance

 • Každý zaměstnanec je důležitým a zodpovědným článkem zajištění kvality poskytovaných služeb, proto musí management pravidelně zjišťovat spokojenost zaměstnanců, naslouchat jejich názorům a zabývat se jejich konstruktivními návrhy.
 • Management bude podporovat osobní i profesní rozvoj pracovníků tak, aby pro družstvo trvale existoval spolehlivý a znalý lidský potenciál.
 • Management zajistí informovanost zaměstnance o strategických cílech, koncepcích a úkolech s cílem zajištění ztotožnění se zaměstnance s těmito cíli a upevnění motivace zaměstnance.
 • Management bude zajišťovat budování vysokého stupně firemní kultury.

6. Ochrana životního prostředí

 • Vztah k životnímu prostředí bude reprezentován odpovídajícím přístupem vedení i zaměstnanců k jednotlivým pracovním aktivitám, především prevencí před znečištěním
 • Produkty budou realizovány v souladu s legislativními požadavky na životním prostředí a zásadně s cílem ochrany životního prostředí
 • Management bude zajišťovat budování firemní kultury a vztahu zaměstnanců k životnímu prostředí   

7. Bezpečnost informací

 • Management zajišťuje opatření ke snižování zranitelnosti organizace, pro případ incidentů jsou  k dispozici náhradní řešení a účinná ochranná opatření – avšak i v této oblasti je prioritou prevence.
 • Cílem je zvýšení důvěryhodnosti pro naše obchodní partnery, snahou je prokázat, že se s jejich daty zachází bezpečně a nehrozí zneužití poskytnutých údajů
 • Periodicky jsou přezkoumávána rizika a možnost přijetí opatření pro zvýšení bezpečnosti informací
 • Budou naplňovány všechny podmínky ISO 27001 a bude nadále prověřována funkčnost organizace
 • Do praxe budou aplikována jednotlivá pravidla pro řízení ochrany osobních údajů

8. Závazek managementu

 • Management se zavazuje zajistit vytvoření potřebných zdrojů a podmínek k naplnění této Politiky Jakosti.
 • Zároveň se zavazuje k tomu, že všichni pracovníci firmy budou s touto politikou jakosti seznámeni a budou pracovat na jejím naplnění.
 • Tato politika jakosti může být aktualizována na základě potřeb družstva a podmínek na trhu správy nemovitostí.

V Liberci dne 5. června 2018 Ing. Mgr. Petr Černý
ředitel SBD Sever

 

Zavolejte nám
Login