Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Historie SBD Sever

60. léta – založení a vznik SBD Sever

Stavební bytové družstvo Sever vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne 14. srpna 1965 (pod tehdejším názvem Svépomocné stavební bytové družstvo Sever). Ustavení družstva bylo schváleno tehdejší Ústřední radou družstev v Praze -Krajským výborem stavebních bytových družstev Severočeského kraje v Ústí nad Labem dne 19. října. Družstvo přijalo na ustavující schůzi vlastní stanovy schválené Ústřední radou družstev v Praze -stavebních bytových družstev pracovníků typu "B". Do rejstříku zapsal soud družstvo 2. listopadu 1965.

Hlavním úkolem bytového družstva bylo zajištění vysoké poptávky po bydlení, které bylo zajišťováno družstevní výstavbou a následná záchovná péče o takto vytvořený družstevní bytový fond.

70. léta – masivní výstavba družstevních bytů a slučování bytových družstev v Liberci

Masivní výstavba družstevních bytů intenzivně pokračovala zejména v 70. letech minulého tisíciletí. Bytová družstva byla v tehdejším Československu řízena svým nadřízeným orgánem, kterým byl Český svaz bytových družstev, přesněji jeho krajský výbor (tehdejšího Severočeského kraje). Rozhodnutím tohoto svazu docházelo k častému slučování menších bytových družstev do velkých celků, což byl také případ SBD Sever, které v 70. letech přijalo velké množství malých bytových družstev.

 V lednu 1974 rozhodnutím Českého svazu bytových družstev – Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem byla do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena družstva:  "Máj" bytové občanské stavební družstvo se sídlem v Liberci V, Králův Háj, Stavební bytové družstvo pracovníků Státních lesů Husova 86/458 Liberec a Stavební bytové družstvo pracovníků "TESLA" Liberec se sídlem v Liberci. 

Na základě rozhodnutí Českého svazu bytových družstev -Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 15. května 1974 byly do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena družstva zanikající a to: Občanské stavební bytové družstvo SVOBODA Liberec, Stavební bytové družstvo JEŠTĚD Liberec, Stavební bytové družstvo pracovníků OSP Liberec a Stavební bytové družstvo LUŽICE Liberec a to ke dni 1. července 1974.

Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev ­Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 15. října 1974 byla do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena přejímaná (zanikající) družstva a to: Stavební bytové družstvo "Vítězný únor " se sídlem v Liberci -Králův Háj, Stavební bytové družstvo občanů " Družba " se sídlem v Liberci -Králův Háj, Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku Textilana, se sídlem v Liberci, Stavební bytové družstvo občanů "Budovatel" se sídlem v Liberci IV, Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podniku Plastimat, Liberec, se sídlem v Liberci 6, Stavební bytové družstvo občanů "Jiskra" Liberec, se sídlem v Liberci, Svépomocné mládežnické stavební bytové družstvo zaměstnanců Vysoké školy strojní v Liberci, se sídlem v Liberci I a to ke dni 1. lednu 1975.

Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 10. května 1975 bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučeno ke dni 30. červnu 1975 1. Svépomocné stavební bytové družstvo zaměstnanců ČSD Liberec se sídlem v Liberci a to bez provedení likvidace jako družstvo slučované (přejímané -zanikající).

Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem, ze dne 10. října 1975 bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučeno ke dni 31. prosince 1975 družstvo zanikající bez provedení likvidace a to Svépomocné stavební bytové družstvo pracovníků n.p. PLASTIMAT Liberec se sídlem v Liberci.

Rozhodnutím Českého svazu bytových družstev Severočeského krajského výboru v Ústí nad Labem ze dne 20. 11. 1979 bylo do tohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučeno 12. stavební bytové družstvo NISA LIBEREC bez provedení likvidace ke dni 1. ledna 1980 s tím, že na přejímající družstvo přechází všechna práva a závazky zanikajícího družstva. V roce 1980 mění družstvo svůj název na současný: Stavební bytové družstvo SEVER.

80. léta – bytové družstvo se věnuje správě a záchovné péči o družstevní bytových fond

V osmdesátých letech doznívá družstevní bytová výstavba, velká bytová družstva se, podobně jako SBD Sever, soustředí na správu družstevního bytového fondu, na jeho opravy a údržbu. Kvůli své velikosti a počtu družstevních domů je bytové družstvo interně rozděleno do tzv. domovních samospráv, které jsou sestaveny zpravidla z několika domů, které byly vystavěny společně v rámci výstavbových etap.  Rozhodování o věcech, které se těchto samospráv týkají, je svěřeno tzv. členským schůzím domovních samospráv, jejímiž účastníky jsou členové družstva. Samosprávy družstva jsou hospodářsky samostatné jednotky.  Jednotlivé samosprávy volí své delegáty, kteří členy družstva zastupují při jednání nejvyššího orgánu družstva, kterým je shromáždění delegátů.

90. léta – konec bytového družstevnictví v tehdejší podobě a nástup privatizace bytů

Devadesátá léta se vyznačují vlivem celospolečenských změn začátkem konce bytového družstevnictví v jeho tehdejší podobě. Nově přijaté zákony nejprve umožňují jednotlivým družstevním domům vyčlenění z velkých bytových družstev, čehož některé domy využívají i v případě SBD Sever.

Začátkem 90. let SBD Sever postavilo poslední družstevní bytový dům v Truhlářské ulici v Liberci. Dům byl postaven soukromou stavební společností.

Velký zlom přináší zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, který velkým bytovým družstvům, která své byty stavěla s dotační pomocí státu, ukládá povinnost převést byty do vlastnictví členů družstva, pokud si tito členové o převod bytu v zákonné lhůtě zažádají. Byty lze převést ve lhůtě stanovené členem družstva.

Probíhající celospolečenské změny mají vliv také na samotné bytové družstvo. S možností soukromého podnikání a založení živností odchází z družstva velké množství pracovníků v řemeslných profesích. Bytové družstvo se tak zaměřuje zejména na správu bytového fondu, opravy jsou stále častěji řešeny dodavatelským způsobem. Tyto transformační změny se negativně promítají do hospodaření družstva.

V druhé polovině 90. let se vedení družstva potýká s kritikou z řad členů družstva, řada kritických názorů je publikována veřejně v místním tisku. Tyto aktivity přispívají ke zvýšenému zájmu členů družstva o převod bytu do osobního vlastnictví. Řada členů se v té době obává bankrotu bytového družstva s tím, že by o svůj byt mohli členové družstva přijít.

Ekonomická situace družstva je však lepší než je veřejně prezentováno a zcela se stabilizuje koncem 90. let, kdy družstvo již nemá žádné neuhrazené ztráty z minulých let a je ekonomicky v silné pozici.

Prvních deset let v novém tisíciletí – začátek vzniku společenství vlastníků, nových klientů družstva

V roce 2000 vstupuje v platnost zásadní novela tehdy platného zákona o vlastnictví bytů. Tato novela upravuje vznik společenství vlastníků jednotek jako samostatných právnických osob. V případě poklesu spoluvlastnického podílu družstva jako původního vlastníka pod jednu čtvrtinu má družstvo povinnost svolat první schůzi shromáždění a společenství vlastníků založit. K 1. 7. 2000 tak vzniká v případě SBD Sever více než 25 společenství vlastníků, ve kterých byla tato podmínka vzniku splněna ještě před tímto datem. Některá společenství po svém vzniku ukončují spolupráci s družstvem, většina domů však pokračuje s družstvem ve spolupráci na základě uzavřené mandátní smlouvy o výkonu správy. SBD Sever v roce 2000 spravuje 6.186 bytů.

Vlivem postupné privatizace bytového fondu SBD Sever vznikají postupně z jednotlivých domů v domovních samosprávách družstva společenství vlastníků. Všechna vzniklá společenství uzavírají smlouvy s SBD Sever o další správě. Počet vzniklých společenství v prvních pěti letech nového tisíciletí narůstá a vedení družstva se rozhodne nabídnout služby v oblasti správy bytového fondu také domům mimo svou dosavadní působnost.

Během několika dalších let dochází k dynamickému nárůstu počtu spravovaných domů a bytů, na kterém mají zásluhu zejména noví klienti družstva. Na konci prvního desetiletí spravuje Stavební bytové družstvo Sever již 7.975 bytů a má se svými klienty z řad společenství vlastníků, malých družstev, obcí i dalších vlastníků nemovitostí uzavřeno více než 160 smluv.

Od roku 2010 po současnost – největší správce v regionu, realitní činnost a po letech znovu bytová výstavba

Družstvu se daří získávat další zakázky a v roce svého 50. výročí se stává největším správcem nemovitostí v Libereckém kraji, když počet spravovaných bytů i nebytových prostor překračuje hranici 10.000 spravovaných jednotek. Protože vlivem privatizace družstevního bytového fondu zůstává ve vlastnictví družstva již jen 700 bytů, opírá se správa bytového fondu zejména o správu nemovitostí v majetku třetích osob. SBD Sever má uzavřeno se svými klienty 196 smluv o správě.

Družstvo se začíná také věnovat realitní činnosti, pronajímá nejen byty ve svém vlastnictví, ale také věnuje se také zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitostí.  Po dlouhých dvaceti letech se SBD Sever začalo opět věnovat bytové výstavbě, když zahájilo výstavbu polyfunkčního domu s 25 byty a nebytovými komerčními prostory v centru Liberce v Papírové ulici nedaleko Papírového náměstí. Zároveň dokončilo plánovanou výstavbu svého nového sídla v Bažantí ulici v horním centru Liberce s 15 malometrážními byty k pronájmu.

Historický přehled předsedů SBD Sever:

  • Mečislav Pergler                 od 2. 11. 1965 do 11. 7. 1972
  • Jaroslav Doležálek              od 11. 7. 1972 do 1. 9. 1975
  • Ladislav Šolc                        od 1. 9. 1975 do 6. 7. 1983
  • Slavomír Jánošík                 od 6. 7. 1983 do 24. 1. 1991
  • Milan Schovánek                od 24. 1. 1991 do 1. 11. 1994
  • Jan Olša                                od 1. 11. 1994 do 3. 4. 1995
  • Ing. Milan Taraba                od 3. 4. 1995 do 7. 4. 1997
  • Ing. Emil Dušek                   od 7. 4. 1997 do 23. 11. 1998
  • Jaromír Djakov                    od 23. 11. 1998 do 16. 9. 2002
  • Ing. Mgr. Petr Černý           od 18. 9. 2002 dosud
Zavolejte nám
Login