Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Orgány družstva

Činnost SBD Sever se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, dále zák. č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, zák. č. 311/2013 Sb. (o převodech družstevních bytů) a stanovami SBD Sever v platném znění.

Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů, jehož prostřednictvím uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Delegáti jsou voleni při jednání volebního obvodu tak, že každý člen družstva je členem jednoho volebního obvodu, ve kterém volí jednoho delegáta a jednoho náhradníka. Funkční období delegáta je čtyřleté.

Statutárním orgánem družstva je představenstvo, které řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou obecně závazným předpisem či stanovami vyhrazeny shromáždění delegátů nebo kontrolní komisi. Představenstvu je svěřeno obchodní vedení družstva. Členové představenstva jsou voleni shromážděním delegátů, funkční období je čtyřleté. Představenstvo je šestičlenné a volí ze svých členů předsedu představenstva a 2 místopředsedy představenstva.

Předseda představenstva organizuje a řídí jednání a práci představenstva. Předseda představenstva může vykonávat rovněž funkci ředitele družstva v souladu s obecně platnými právními předpisy, potom řídí a organizuje běžnou činnost družstva a činnost správy družstva.

Správa družstva se dělí na úsek ředitele, ekonomicko-organizační úsek a technický úsek. Vedoucími pracovníky jsou hlavní ekonom, manažer bytové správy, hlavní účetní, vedoucí zákaznického centra a vedoucí bytových techniků. Správa SBD Sever sídlí v centru Liberce. Družstvo má také pobočky v České Lípě a Jilemnici.

Kontrolním orgánem je kontrolní komise, která je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Členové kontrolní komise jsou voleni shromážděním delegátů, funkční období je čtyřleté. Kontrolní komise je tříčlenná a volí ze svých členů předsedu kontrolní komise a místopředsedu kontrolní komise.

Členská schůze samosprávy je samosprávný orgán družstva, ve kterém členové projednávají záležitosti v okruhu působnosti samosprávy a seznamují se s činností a celkovým stavem družstva. Členové samosprávy nejsou voleni. Členskou schůzi samosprávy řídí výbor samosprávy, správce, nebo jiná osoba pověřená představenstvem družstva.

Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Za svou činnost odpovídá členské schůzi samosprávy a ostatním orgánům družstva. Výbor samosprávy se volí z členů samosprávy.

Představenstvo SBD Sever

Předseda představenstva Ing. Mgr. Petr Černý
I. místopředseda představenstva Ing. Přemek Škoda
II. místopředseda představenstva Ing. Vratislav Šedivý
Členové představenstva

Ing. Karel Šeliga
Michal Bezucha

Kontrolní komise SBD Sever

Předseda kontrolní komise                                                   Ing. Josef Řepa                                   
Místopředseda kontrolní komise Zdeněk Tesař
Člen kontrolní komise          Petr Jindra

 

Zavolejte nám
Login