Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jakým způsobem se správně hlasuje na shromáždění?

23.02.2015

Pro hlasování na shromáždění vlastníků platí níže uvedené zásady:

Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek
Každý z nich má počet hlasů podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech
Pokud jednotku vlastní samotné společenství, k jeho hlasu se nepřihlíží
Shromáždění je schopné se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů

K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů (pozor, pokud společenství používá „staré“ stanovy, které vycházely ze zákona o vlastnictví bytů, mohou v celé řadě hlasování požadovat vyšší počet hlasů k přijetí usnesení – proto je vždy potřebné znát stanovy konkrétního společenství
Pokud je jednotka ve vlastnictví vícero spoluvlastníků, tito spoluvlastníci určí, který z nich je ve vztahu ke společenství zastupuje.  Tento zástupce musí být vybaven na jednání shromáždění písemnou plnou mocí. A pozor: platí to i v případě, že je jednotka ve společném jmění manželů. I zde musí jeden z manželů zplnomocnit druhého z manželů k jednání na shromáždění.
Pokud se člen společenství nemůže jednání zúčastnit, může zplnomocnit k jednání jakoukoliv třetí osobu. 

 

 

 

Zavolejte nám
Login