Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jaké povinnosti jsou kladeny na člena orgánu družstva nebo společenství?

23.02.2015

Členů orgánů se týká povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (dříve s náležitou péčí). Vzhledem k  právní úpravě v novém občanském zákoníku se nově povinnost jednat s péčí řádného hospodáře netýká pouze orgánů obchodních společností a družstev, ale také orgánů společenství vlastníků. Dle § 159 NOZ spočívá péče řádného hospodáře v nezbytné loajalitě, potřebných znalostech a pečlivosti. Za porušení této péče se výslovně považuje i situace, kdy určitá osoba přijme funkci, byť si musela být vědoma, že na ni znalostmi nebo z jiných důvodů nestačí. Proto je nutné, aby členové orgánů disponovali potřebnými znalostmi a funkci se řádně věnovali. Pod pojem nezbytné loajality lze podřadit například střet zájmů nebo porušení zásady mlčenlivosti.
Nově je zásada péče řádného hospodáře modifikována tzv. pravidlem podnikatelského úsudku, které umožňuje při posuzování „řádnosti“ rozhodování členů orgánů obchodní korporace (tedy i bytového družstva) zohlednit faktor hospodářského rizika (§ 51 a násl. ZOK).
Pokud jde o společenství vlastníků, toto není podnikatelským subjektem, takže těžko lze hovořit o podnikatelském riziku. Na druhou stranu, mohou existovat situace, kdy může orgán společenství způsobit společenství vlastníků svým jednáním škodu. Jde o bohužel dnes častou situaci, kdy vlastník jednotky má více dluhů. Jedním z jeho nesplacených závazků je i platba za společenstvím. Pokud bude společenství otálet s vymáháním dluhu (typicky v případě, kdy o dalších dluzích neví), může se stát,  že jiný věřitel získá exekuční titul k vymožení své pohledávky za dlužníkem a exekuční příkaz k prodeji bytu. Pokud se společenství včas k řízení nepřipojí,  lze členům výboru oprávněně namítat, že mohli o situaci dlužníka vědět a podniknout potřebné kroky k získání exekučního titulu a následného přihlášení pohledávky společenství do exekučního řízení prodejem bytu. Základem je mít informace o komplikované finanční situaci spoluvlastníka včas, respektive, co nejdříve. Nejčastější je cizí exekuce zapsaná do LV  jednotky. Výbor pak může reagovat okamžitě, zajistit notářský zápis s přímou vykonatelností nebo okamžitě podávat žalobu. Cílem je nebýt ve svém nároku poslední v seznamu věřitelů.
Vznikne-li SVJ škoda, jsou členové výboru za tuto škodu plně odpovědní, zvláště pak, jedná-li se o škodu, které šlo předejít. SVJ má plné právo na člena výboru, který své povinnosti neplnil s péčí řádného hospodáře, podat žalobu a domáhat se náhrady škody, která jeho pochybením vznikla. A to i 3 roky zpětně.

 

Zavolejte nám
Login