Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Změny v oblasti regulace a měření tepla pro vytápění a ohřev teplé vody

19.02.2015

Od 1.1.2013 vstoupila v platnost novela zákona o hospodaření s energiemi č.406/2000Sb. definovaná zákonem č.318/2012Sb.  Tento zákon upravuje povinnosti, které se týkají regulování a měření spotřeby tepla v bytech a nebytových prostorách a maximální limity měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody.
Povinnost související s regulací spotřeby tepla v bytech a nebytových prostorách , dodržování nepřekročení maximálních limitů měrných ukazatelů spotřeby platí ode dne nabytí účinnosti zákona č.318/2012Sb., tedy od 1.1.2013.
Povinnost související s měřením spotřeby tepla v bytech a nebytových prostorách vstupuje v platnost po dvouletém přechodném období, tedy od 1.1.2015.

Měření spotřeby tepla

Upravuje zákon č.318/2012Sb. čl.I, §7 Snižování energetické náročnosti budov, odst.4
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni:

  • vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícímu a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů

Vnitřním tepelným zařízením budovy je myšlen otopný systém budovy, především otopná tělesa (radiátory) v jednotlivých bytech, nebytových a společných prostorách budovy.
Přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům jsou myšleny regulační armatury umístěné na otopném systému budovy a termostatické ventily a automatické termohlavice osazené na otopných tělesech.
Přístroje registrující dodávku tepelné energie konečným uživatelům definuje vyhl. č. 237/2014Sb.

(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

Definici tohoto zařízení splňují všechny typy indikátorů (rozdělovačů topných nákladů) instalovaných na domech v naší správě, z titulu novely vyhlášky není proto nutná jejich výměna za jiný typ.

Povinnost vybavit objekt přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům se vztahuje na:

(1) Budovy s vnitřními rozvody tepla pro vytápění a vnitřními rozvody chladu v případě, že

a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem
stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě
vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo
nebytového prostoru,


b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech,

1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění,
nebo

2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona
o metrologii.


Povinnost se tedy týká objektů s centrální přípravou tepla pro vytápění, rozváděného následně do jednotlivých bytových a nebytových prostor. Za centrální přípravu tepla se považuje např. dodávka tepla z teplárny nebo vlastní zdroj v podobě kotelny.
Stejná pravidla platí i pro povinnost registrovat spotřebu teplé vody:

(3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt
nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě podle vyhlášky,
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

Tyto výše uvedené povinnosti se nevztahují:

(4) na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou příprav uteplé vody v domě.“.

Do této kategorie patří objekty s bytovými jednotkami, které mají každá svůj vlastní zdroj vytápění a ohřevu teplé vody, např. elektrické přímotopy, lokální vytápění v podobě vlastního plynového nebo elektrického kotle, karma, bojler, průtokový ohřívač apod.

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni:

c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro
vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem,

Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody při  měření nebo stanovení spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody dle Přílohy č.2 vyhl.č.194/2007Sb. 

1. v zásobované budově 0,17 GJ/m2.rok  nebo 0,30 GJ/m3, 

2. v zařízení její přípravy mimo 0,21 GJ/m2.rok  zásobovanou budovu  nebo 0,35 GJ/m3.
Měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na vytápění 0,47GJ/m2 za otopné období (při výšce stropu 2,7m).

Měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na vytápění 0,47GJ/m2 za otopné období (při výšce stropu 2,7m).

Měrné ukazatele jsou závazné pouze pro budovy uvedené do provozu nebo zásadně revitalizované po 1.1.2002.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností podle §7, odst.4. Za správní delikt může kontrolní orgán uložit pokutu až do výše 200.000,-Kč.

Lukáš Prchlík – energetik SBD SEVER

 

Zavolejte nám
Login