Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Alternativou k drahému teplu z liberecké teplárny může být plynová kotelna.

19.02.2015

 Co ale dělat, když nemáme plyn? Řešením jsou tepelná čerpadla na elektřinu. Úvodem tohoto článku si popišme, jaký je současný stav v Liberci, v bytových domech, které jsou napojeny na systém centrálního zásobování teplem z Teplárny Liberec. Teplo je vyráběno centrálně ve vzdáleném zdroji a následně je rozváděno teplárenskými sítěmi odběratelům do větších územních celků (sídliště, průmyslové zóny…).

Nevýhody:

 • vysoká cena tepla (až 800 Kč/GJ !)
 • velké ztráty tepla při přenosu od teplárny ke koncovému odběrateli
 • nejistá budoucnost CZT z důvodu masivního odpojování odběratelů a snižování   energetických ztrát domů (zateplování, výměna oken,…)
 • nevyhovující stav některých rozvodů tepla, pravděpodobnost havarijních stavů  
 • dvousložková cena tepla; konečná cena za teplo je závislá na poměru skutečné    spotřeby a nasmlouvaného množství a je známa vždy až na konci roku, část ceny tepla se tedy platí paušálně bez ohledu na vývoj venkovní teploty topné sezony a uživatelského chování
 • relativně nespravedlivé a nekontrolovatelné rozdělení nákladů za přípravu teplé vody v centrálním výměníku včetně vysokých odchylek

Existují alternativní zdroje tepla?

V Liberci je pro nezávislost na CZT využívána nejčastěji stavba vlastní plynové kotelny. Tu lze realizovat ale jen tam, kde je k dispozici dostatečné množství plynu a také jen za situace, že lze plyn přivést takříkajíc až do domu. To se Vám ale nepodaří přes pozemky ve vlastnictví města, protože město neudělí s takovým použitím souhlas z důvodu ochrany již dnes neefektivního systému centrálního vytápění z teplárny. 
Pokud není k dispozici plyn, můžete se poohlédnout po jiných zdrojích. Je-li dispozici dostatečný příkon elektrické energie pro konkrétní bytový dům, je možné využít tepelných čerpadel. 
Návratnost pořizovacích nákladů na vlastní plynovou kotelnu je při cenových podmínkách lokality Liberec okolo 3-5let, u tepelných čerpadel 6-8let.Při porovnání cen roku 2013 vycházela cena tepla od teplárny od 750,- do 830,-Kč/GJ, z plynové kotelny od 400,- do 500,-Kč/GJ, udávaná spotřeba tepelných čerpadel od 345 do 400Kč/GJ.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Jedná se o tepelné zařízení, které z okolního vzduchu odnímá teplo a převádí ho na vyšší teplotní hladinu, kterou následně využije pro vytápění a ohřev teplé vody. Pro provoz tepelného čerpadla, především činnost kompresoru, je nutné dodat určité množství elektrické energie. Tepelné čerpadlo spotřebovává přibližně 1/3 svého výkonu ve formě dodané elektrické energie a zbývající 2/3 tvoří teplo odejmuté z ochlazovaného vzduchu. Z jedné dodané kWh elektřiny získá odběratel další 2 až 4 kWh z okolního vzduchu. Zjednodušeně řečeno funguje tepelné čerpadlo na principu kompresorové chladničky, cílovým produktem však není ochlazený vzduch, ale teplo, které se ochlazováním vzduchu uvolňuje.

Proč tepelné čerpadlo?

 • snížení nákladů tepla pro vytápění a ohřev teplé vody o cca 50%
 • nízká cena elektřiny na trhu, ve výrobě elektřiny je ČR samostatná na rozdíl od těžby a dodávek zemního plynu
 • nezávislost na dodavateli tepla
 • energetická nezávislost na dovozu plynu, který není ani v lokalitě sídliště Broumovská dostupný 
 • odpadá obava ze zvyšování ceny tepla kvůli emisním limitům daných vyhláškou EU (emise se netvoří)
 • z důvodu současné vysoké ceně tepla relativně rychlá návratnost investice
 • 2/3 tepla získává čerpadlo ze vzduchu, který nic nestojí, případné zdražování cen energií se v cílové ceně tedy neprojeví tak razantně
 • životnost zařízení přes 20 let
 • ekologické, tichý chod, nenáročné na údržbu

Jaké jsou pořizovací náklady?

Pořizovací náklady se mohou u konkrétního řešení pro daný bytový dům lišit, v průměru se však pohybují nejčastěji mezi 70-90 tis. Kč na jednobytovou jednotku. Jedná se tedy zhruba o třikrát dražší řešení než v případě plynových kotelen. Nicméně i při započtení pořizovací ceny do celkových nákladů na cenu tepla se dostaneme na cenu nižší než je cena tepla vyrobeného z dnešního centrálního zdroje (z tepelného čerpadla cca 550 Kč/GJ , z Teplárny 800 Kč/GJ). Některé společnosti, které se zabývají instalací a provozem tepelných čerpadel nabízejí také variantu pouhé změny dodavatele tepla. To znamená, že v domě vybudují kompletní technologii výroby tepla a ohřevu teplé vody pomocí tepelných čerpadel a po smluvně garantovanou dobu (například 20 let) dodávají teplo za předem sjednanou cenu (např. 650 Kč/GJ).

Lukáš Prchlík, Petr Černý

 

Zavolejte nám
Login