Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Revize a kontroly zařízení bytových domů

09.03.2015

 

Druh zařízení

Termín revize-kontroly

Revize/kontroly provádí

Kotelny

před uvedením kotelen do provozu

odborný pracovník

po  každé GO a rekonstrukci kotlů

při změně paliva

vždy po jednom roce provozu kotelny

u sezónního provozu před zahájením každé sezóny

Tlakové nádoby stabilní

1 x za rok

revizní technik

Komíny

zkouška před dokončením stavby a změna stavby, před změnou druhu paliva, před připojením spotřebiče nebo otopné soustavy

oprávněná osoba

jsou-li do komínu zavedeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva

   - do výkonu 50 kW   6x za rok

   - s výkonem nad 50 kW   4x za rok

jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná

- do výkonu 50 kW , pokud jsou   opatřeny komínovou vložkou  2x za rok

- do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou 6x za rok

- s výkonem nad 50 kW 4x za rok

Domovní plynovody

kontrola zařízení 1x ročně

odborný pracovník

výchozí revize

dodavatel

provozní revize

revizní technik

1x za 3 roky

revizní technik

Plyn. spotřebiče (sporáky, vařiče, ohřívače vody apod.)

po převodu na jiný topný plyn

revizní technik

(servisní firma)

po běžných úkonech oprav

1x za 3 roky

Elektrické spotřebiče - skupin

A -nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola a revize vždy před jejich vydáním uživateli 1x za 6měsíců

pracovník znalý

revizní technik

B-nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola před použitím, revize 1x za 6 měsíců

C-nepřenosné připevněné spotřebiče: kontrola před použitím, revize dle ČSN 33 1500

 D- nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola 1x za 3 měsíce, revize dle ČSN 33 1500

E – nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola 1x za 12 měsíců, revize dle ČSN 33 1500

El. ruční nářadí skupin

A (do 100 provozních hodin za rok)

  -nářadí tř. I 1x za 6 měsíců

  - nářadí tř. II. a III. 1x za 12 měsíců

pracovník znalý

B (100 do 250 provoz. hod. za rok)

  - nářadí I.tř. 1x za 3 měsíce

  - nářadí II. a III. tř.  1x za 6 měsíců

C (více než 250 provoz.hod.za rok)

  - nářadí tř.I. 1x za 2 měsíce

  - nářadí II. a III. tř.  1x za 3měsíce

El.zařízení a hromosvody

zděné obytné a kancelářské budovy (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu)  1x  za 3 roky1

revizní technik

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 dle ČSN 73 0802 (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytů) 1x za 2 roky

pojízdné a převozní prostředky (např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.) 1x ročně

prozatímní zařízení staveniště 1x za ½ roku

zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 1 x za 5 let

El. Instalace

protokol o určení druhu prostředí

odborná komise

Požárně bezpečnostní zařízení

kontrola provozuschopnosti nejméně jednou za rok, pokud není jinými předpisy nebo dokumenty stanovena kratší lhůta

oprávněná osoba

Tlakové zkoušky a provozní kontroly zařízení pro zásobování požární vodou

provedení výchozí kontroly a tlakové zkoušky před uvedením odběrních míst požární vody do provozu

dodavatel

provozní kontroly (hydrantové systémy) 1x za rok

odborný pracovník

(suchovody) v budovách  s výškou „h“ větší než 30m  1x za rok

Hasicí přístroje

kontrola provozuschopnosti (dle návodu výrobce) minimálně 1x za rok

oprávněná osoba

periodická zkouška vodních a pěnových 1x za 3 roky

periodická zkouška ostatních druhů 1x za pět let

první kontrola provozuschopnosti musí být provedena nejvýše jeden rok před jeho instalací

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně

preventivní požární prohlídky v objektech bez zvýšeného požárního nebezpečí min. 1x za rok

preventista požární ochrany

technik požární ochrany

osoba odborně způsobilá

preventivní požární prohlídky v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím  min. 1x za 6 měsíců

preventivní požární prohlídky v objektech s vysokým požárním nebezpečím min. 1x za 3 měsíce

1) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu. Uvedená lhůty platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídajících současným požadavkům (zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.). Pro hlavní domovní vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorách bytových domů provedených podle dříve platných požadavků, která neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám pro vnější vliv BD 2 se doporučují revizní lhůty 2 roky, pro vedení na 

Výtahy

Druh výtahu

Interval zkoušek (roky)

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů

3

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy

6

Lhůta pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data uvedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky

 

Inspekční prohlídka výtahu

Inspekčním zkouškám se podrobují výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů v následných termínech:

U výtahů uvedených do provozu před účinností 

3 roky od data poslední odborné zkoušky a následně každých 6 let

U výtahů uvedených do provozu před účinností

6 roků od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let

U výtahů uvedených do provozu po účinnosti 

9  roků od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let

U výtahů v provozu, u kterých byla odstraněna všechna nebezpečí /nebezpečné situace dle přílohy A,

6 roků od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let

 

Odborná prohlídka výtahu

 

 

Druh výtahu

 

Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících

Kategorie I

výtahy uvedené

do provozu

od 1. 1. 1993

Kategorie II

výtahy uvedené

do provozu

před 1. 1. 1993

Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti

3

2

Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti

4

3

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy

6

6

 

 

Zavolejte nám
Login